top of page

CONDICIONS GENERALS DEL SERVEI

1. ÀMBIT D'APLICACIÓ

Les presents Condicions Generals de Venda (d'ara endavant, les Condicions Generals) s'apliquen a qualsevol compra de béns o productes (d'ara endavant, els Productes) que es facin en el present Lloc Web www.cellermatallonga.cat propietat de JUAN PENELLA TARRAGONA amb seu a AFORES – PARTIDA SORTS, S/N, 25411 Fulleda (Lleida), i amb NIF 78067747C.

Les presents Condicions Generals podran ser modificades en qualsevol moment, per la qual cosa es recomana que, cada vegada que el Client navegui o vulgui realitzar la compra d'un Producte a través del Lloc Web, les consulteu de nou, ja que seran d'aplicació aquelles que es trobin vigents en el moment en què es realitzi la compra.

2. COMANDES

2.1. ¿Com realitzar un comanda?

Per poder realitzar la compra de qualsevol dels Productes de JUAN PENELLA TARRAGONA, el Client haurà de seguir els següents passos:

1.- El Client podrà registrar-se al Lloc Web per poder realitzar la compra dels Productes, podent esperar a fer-ho fins al moment anterior a la formalització del pagament, o realitzar les compres com a "Convidat", no essent obligatori el registre.

2.- Per registrar-se com a Client ha de proporcionar el nom d'usuari, un correu electrònic i una clau d'accés.

3.- Per realitzar una comanda, el Client haurà de seleccionar els Productes que desitja comprar, els quals s'afegiran al "carro de compra" del Lloc Web. Un cop hagin estat seleccionats tots els Productes, en cas de voler continuar amb l'operació, haurà de clicar a "finalitzar compra".

4.- El Client haurà de proporcionar les següents dades perquè JUAN PENELLA TARRAGONA pugui fer l'enviament dels Productes: nom i cognoms, adreça completa, correu electrònic i telèfon de contacte. Aquestes dades es guardaran a la base de dades de JUAN PENELLA TARRAGONA i únicament seran visibles per personal autoritzat. En cas que el Client detecti que s'ha produït un error en introduir les seves dades personals durant el seu registre, podrà modificar-les al mateix apartat "El Meu Compte". En tot cas, el Client podrà corregir errors relacionats amb les dades personals aportades durant el procés de compra dirigint-se al servei d'atenció al client a través del telèfon +34 628 549 645, o de l'adreça de correu electrònic matallonga60@gmail.com. Si el Client detecta un error en la comanda amb posterioritat a la finalització del procés de pagament, haurà de posar-se en contacte de manera immediata amb el servei d'atenció al client, a través del telèfon o adreça de correu electrònic abans esmentats, per corregir l'error.

5.- En cas de disposar-ne, el Client podrà introduir codis o cupons de descompte per reduir el preu final del "carro de compra".

6.- Un cop el Client hagi acceptat expressament les Condicions Generals i hagi introduït les dades per a l'enviament, podrà formalitzar el pagament.

2.2. Disponibilitat i responsabilitat

Totes les comandes estan subjectes a la disponibilitat dels Productes. Si es produeixen dificultats pel que fa a l'ús de Productes o per falta d'estoc, JUAN PENELLA TARRAGONA reemborsarà l'import abonat per aquests.

JUAN PENELLA TARRAGONA no es fa responsable dels endarreriments en les entregues de les comandes o de la impossibilitat de realitzar-les quan la causa sigui esdevenirs de força major. Entre altres causes, s'entenen esdeveniments de força major: accidents, vagues, incendis, causes meteorològiques, desastres naturals com ara tempestes, terratrèmols, epidèmies i problemes en el transport o en els sistemes de telecomunicació.

La responsabilitat de JUAN PENELLA TARRAGONA pel que fa a qualsevol Producte adquirit al Lloc Web estarà limitada estrictament al preu de compra d'aquest Producte.

3. INFORMACIÓ DEL PRODUCTE

JUAN PENELLA TARRAGONA està compromesa i ha pres les mesures necessàries perquè les imatges que apareixen al Lloc web siguin el més fidels possible als productes originals, sense que pugui conduir a una interpretació errònia de les imatges per part del Client.

Ara bé, JUAN PENELLA TARRAGONA no pot garantir que la visualització de colors o altres detalls vistosos a través dels dispositius del Client a les fotografies de la pàgina web reflecteixin amb exactitud les característiques o colors del producte que rep, ja que dependran de la resolució del seu dispositiu.

4. PREU/PAGAMENT

4.1. Preu dels Productes

Els preus dels Productes al Lloc Web estan indicats en euros i inclouen els impostos relacionats amb la venda de Productes, entre ells, l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA). JUAN PENELLA TARRAGONA es reserva el dret a modificar el preu dels productes i serveis oferts a través del Lloc Web. Per garantir al Client la certesa del preu dels seus Productes, aquest serà el vigent en la publicitat coincident amb el moment de formalitzar la comanda.

El preu dels Productes no inclou el cost de l'enviament d'aquests, que apareixerà desglossat abans de formalitzar el pagament.

4.2. Pagament

El Client disposa dels següents mitjans de pagament en comprar Productes al Lloc Web:

Targeta de dèbit/crèdit: per al pagament mitjançant targeta de dèbit/crèdit, el Client haurà de seguir les instruccions que apareixen a la pantalla de venda, proporcionant el número i tipus de targeta, codi d'identificació i titular. JUAN PENELLA TARRAGONA utilitza el servei MONEI, el qual incorpora la norma de seguretat SSL, de manera que les dades confidencials de la targeta de dèbit/crèdit es transmeten de manera xifrada al servidor del banc, sense registrar-se al servidor de JUAN PENELLA TARRAGONA.

L'adquisició dels Productes es realitza a través del botó "COMPRAR" del Lloc Web i un cop han estat acceptades de manera expressa les Condicions Generals.

4.3. Impost sobre el Valor Afegit i Facturació

En les comandes amb destinació a les Illes Canàries, Ceuta i Melilla, les entregues estaran exemptes d'IVA, sense perjudici de l'aplicació dels impostos i aranzels corresponents conforme a la normativa vigent en cadascun d'aquests territoris.

Així mateix, JUAN PENELLA TARRAGONA remetrà al Client, en un termini màxim de 48 hores, una confirmació de la comanda efectuada amb tots els seus termes a l'adreça de correu electrònic que el mateix hagi indicat.

El Client rebrà, juntament amb els Productes, la factura en paper de la comanda. En cas de requerir una factura electrònica, s'haurà d'indicar en el moment de la realització de la comanda.

5. ENVIAMENTS

5.1. Temps

A efectes de les presents Condicions Generals, s'entendrà que s'ha produït la "entrega" o que els Productes han estat "entregats" en el moment en què el Client o un tercer indicat per aquest adquireixi la possessió material dels mateixos.

Les entregues es realitzen a l'adreça que el Client indiqui en la realització de cada comanda. Des de la formalització de la compra fins a la entrega de la comanda poden transcórrer 48 hores – 72 hores en dies laborables per a entregues a la Península, Balears, Illes Canàries, Ceuta i Melilla. La entrega dels Productes es realitzarà de dilluns a divendres de 9:00 a 19:00 hores, excloent els dies festius de la localitat de destinació. Durant els mesos d'agost i desembre aquest termini pot variar.

En cas que el transportista intenti lliurar-li el paquet i no hi hagi ningú per rebre'l, li deixarà una nota fent constar el intent de lliurament. Si us plau, contacti amb l'agència de transport el més aviat possible mitjançant el número de telèfon que apareix a la nota, amb la finalitat d'acordar una nova entrega. Si en aquesta segona entrega no hi hagués ningú per rebre'l, li deixarà una nota de nou fent constància del segon intent de lliurament. A partir d'aquell moment, la comanda romandrà a l'oficina de l'agència de transport durant 15 dies. Després d'haver transcorregut aquests dies, la comanda serà retornada al nostre celler.

En el moment que rebi el seu paquet, ha de:

  1. Verificar la conformitat de la mercaderia rebuda en el moment de la entrega.

  2. Assenyalar qualsevol anomalia a la comanda de lliurament, fent constar les seves reserves i incloent la seva signatura.

Els proveïdors de transport no permeten la devolució de la mercaderia si el client l'obre en la seva presència, però pot revisar la caixa des de l'exterior i, si detecta que la caixa està humida o mullada, no accepti la comanda.

El nostre transportista ens notificarà la incidència i automàticament enviarem un nou enviaments sense cap cost per a vostè.

JUAN PENELLA TARRAGONA no assumeix cap responsabilitat per les conseqüències de possibles retards en l'enviament.

Si per qualsevol circumstància JUAN PENELLA TARRAGONA no pogués complir amb la data de lliurament prevista, se l'informarà d'aquesta circumstància i se li oferirà l'opció de seguir endavant amb la compra establint una nova data de lliurament o bé anul·lar la comanda amb el reemborsament del preu pagat.

5.2. Import

Durant el procés de compra se li informarà dels costos d'enviament. Els imports variaran segons el destí i els productes sol·licitats.

JUAN PENELLA TARRAGONA conté un gran nombre de productes i sempre és possible que, malgrat els seus esforços, algun dels productes inclosos al lloc web tingui un preu incorrecte. Sempre es comprovaran els preus com a part del procediment d'enviament i, en cas de detectar un error tipogràfic en el preu, JUAN PENELLA TARRAGONA es posarà en contacte amb el client per comunicar l'error.

6. GARANTIA DELS PRODUCTES

6.1. Cobertura de la garantia

Els productes de JUAN PENELLA TARRAGONA, al ser peribles, no aplicarien la garantia de 3 anys. JUAN PENELLA TARRAGONA es compromet a canviar o reemborsar els productes reconeguts com defectuosos, segons el previst a l'article 118 del Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries. La garantia no inclou:

  • Tots els defectes del producte que puguin resultar de: conservació o ús incorrecte, deterioraments causats per objectes exteriors, esdeveniments exteriors com ara accidents, cops, incendis, actes de vandalisme, desperfectes causats per l'aigua, llums naturals o artificials (en cas de decoloració), catàstrofes naturals o condicions meteorològiques adverses.

6.2. Aplicació de la garantia

Per aplicar la garantia, el comprador es posarà en contacte amb el servei d'atenció al client de JUAN PENELLA TARRAGONA a través de la direcció de correu electrònic matallonga60@gmail.com o trucant al telèfon +34 628 549 645.

7. DRET DE DESISTIMENT

El client té dret de desistir de la compra d'un producte en un termini de 14 dies naturals sense necessitat de justificació. Aquest termini començarà a córrer des que el client adquirís la possessió material del producte. En cas que els béns que componen la comanda es lliurin per separat, el termini començarà a córrer als 14 dies naturals des del dia que el client adquirís la possessió material de l'últim d'aquests productes.

Per a una major comoditat, s'adjunta el següent formulari de desistiment:

A l'atenció de:

JUAN PENELLA TARRAGONA

Per la present, els comunico que desisteixo del meu contracte del següent producte o productes amb referència nº

Data de compra

Nom del comprador

Domicili del comprador

  • Si l'adreça d'enviament és diferent a la del comprador, ha de omplir les següents dades:

Nom del destinatari

Domicili del destinatari

Signatura del consumidor Data

No serà possible invocar el dret de desistiment en els següents casos:

a) La prestació de serveis, un cop que el servei hagi estat completament executat, quan l'execució hagi començat, amb prèvia autorització expressa del client i amb el reconeixement per part d'aquest que és conscient que, un cop el contracte hagi estat completament executat per JUAN PENELLA TARRAGONA, haurà perdut el seu dret de desistiment.

b) El subministrament de productes o la prestació de serveis amb un preu depenent de fluctuacions del mercat financer que JUAN PENELLA TARRAGONA no pugui controlar i que puguin produir-se durant el període de desistiment.

c) El subministrament de productes confeccionats segons les especificacions del client o clarament personalitzats.

d) El subministrament de productes que puguin deteriorar-se o caducar ràpidament.

e) El subministrament de productes precintats que no siguin aptes per a ser retornats per raons de protecció de la salut o d'higiene i que hagin estat desprecintats després de l'entrega.

f) El subministrament de productes que, després de la seva entrega i tenint en compte la seva naturalesa, s'hagin barrejat de forma indisociable amb altres productes.

g) El subministrament de begudes alcohòliques amb un preu acordat en el moment de celebrar el contracte de venda i que no puguin ser lliurades abans de 30 dies, i el seu valor real depengui de fluctuacions del mercat que JUAN PENELLA TARRAGONA no pugui controlar.

h) Els contractes en els quals el client hagi sol·licitat específicament a JUAN PENELLA TARRAGONA que el visiti per efectuar operacions de reparació o manteniment urgent; si, en aquesta visita, JUAN PENELLA TARRAGONA presta serveis addicionals als sol·licitats específicament pel client o subministra productes diferents de les peces de recanvi utilitzades necessàriament per efectuar les operacions de manteniment o reparació, el dret de desistiment s'aplicarà a aquests serveis o productes addicionals.

i) El subministrament d'enregistraments sonors o de vídeo precintats o de programes informàtics precintats que hagin estat desprecintats pel client després de l'entrega.

j) El subministrament de premsa diària, publicacions periòdiques o revistes, amb l'excepció dels contractes de subscripció per al subministrament d'aquestes publicacions.

k) Els contractes celebrats mitjançant subhastes públiques.

l) El subministrament de serveis d'allotjament per a finalitats diferents de la de servir de vivenda, transport de béns, lloguer de vehicles, menjar o serveis relacionats amb activitats d'oci, si els contractes preveuen una data o un període d'execució específics.

m) El subministrament de contingut digital que no es presti en un suport material quan l'execució hagi començat amb el previ consentiment exprés del client amb el coneixement per la seva part que, en conseqüència, perdrà el seu dret de desistiment.

Un cop realitzat el desistiment, JUAN PENELLA TARRAGONA reemborsarà l'import pagat pels productes (inclosos els costos d'enviament) en un termini màxim de 14 dies naturals, des de la data en què s'hagi rebut la decisió de desistiment del contracte pel client, i mitjançant el mateix mitjà de pagament amb el qual es va realitzar la compra. No obstant això, els costos d'enviament per a la devolució dels productes aniran a càrrec del client.

No es reemborsarà cap quantitat en cas que el producte hagi estat utilitzat o hagi sofert algun dany, pel que haurà de ser retornat en les mateixes condicions en què va ser lliurat, incloent totes les instruccions, documents i embolcalls del producte. Això serà així sense perjudici del dret del client d'obrir i desembolicar el producte amb l'objectiu de provar, analitzar i avaluar el mateix per prendre una decisió sobre la seva adquisició definitiva.

En el cas de pèrdua, destrucció o altra causa que impedeixi la devolució de la comanda per causa imputable al client, aquest respondrà del valor de mercat que hauria tingut la prestació en el moment de l'exercici del dret de desistiment, llevat que aquest valor fos superior al preu

d'adquisició, en què cas respondrà d'aquest.

8. PROPIETAT INDUSTRIAL I INTELLECTUAL

Tots els continguts que es mostren al lloc web i, especialment, dissenys, textos, gràfics, imatges, bases de dades, programari, sons, marques, logotips o qualsevol altre signe susceptible d'utilització industrial i comercial, estan sotmesos a drets de propietat intel·lectual i industrial de JUAN PENELLA TARRAGONA, o bé de tercers als quals s'hagi autoritzat degudament el seu ús.

En cap cas, l'accés al lloc web i/o la seva utilització implica cap mena de renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial d'aquests drets, ni es confereix cap dret ni expectativa i, especialment, d'alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre aquests continguts, sense la prèvia autorització expressa de JUAN PENELLA TARRAGONA o dels titulars corresponents.

No es podrà establir cap vincle al lloc web des de cap altre lloc web sense el previ i express consentiment de JUAN PENELLA TARRAGONA.

9. IDIOMA

El lloc web, la informació publicada, així com el contracte o fitxa d'alta de client, es redactaran en català, castellà, anglès, francès o alemany, sent el client qui triarà la llengua.

10. RESOLUCIÓ DE CONFLICTES EN LÍNIA

En compliment del que estableix l'article 14.1 del Reglament (UE) 524/2013 del Parlament Europeu i del Consell de 21 de maig de 2013, en cas que el comprador tingui la condició de consumidor, l'informem de l'existència d'una plataforma de resolució extrajudicial de litigis en línia posada a disposició per la Comissió Europea, a través de la qual els consumidors podran sotmetre les seves reclamacions:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

11. LLEI APLICABLE, COMPETÈNCIA I JURISDICCIÓ

Les presents Condicions Generals es regiran per la legislació espanyola. Qualsevol controvèrsia que pogués sorgir de l'aplicació o interpretació de les presents Condicions Generals es resoldrà davant la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Lleida, amb renúncia de qualsevol altre fur que resulti d'aplicació. No obstant això si el comprador té la condició de consumidor, qualsevol controvèrsia que pogués sorgir entre JUAN PENELLA TARRAGONA i el Client es resoldrà davant la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals del domicili del Client o del lloc de compliment de l'obligació.

12. TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS

D'acord amb el Reglament (UE) 2016/679 (Reglament General de Protecció de Dades) i la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, les dades personals proporcionades pel motiu de l'ús del lloc web s'inclouran en una base de dades de la qual és responsable JUAN PENELLA TARRAGONA i que compleix amb les mesures tècniques i organitzatives amb la finalitat de protegir aquestes dades.

El tractament de les dades personals per part de JUAN PENELLA TARRAGONA, així com qualsevol altra informació sol·licitada per a l'accés i ús del lloc web, es regirà pel que disposa la Política de Privacitat de JUAN PENELLA TARRAGONA. Podeu consultar la Política de Privacitat a través de l'enllaç següent: [Política de Privacitat]

bottom of page